Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 24 2019

2804 28c8 390
Reposted fromwyczes wyczes viajeannee jeannee

November 12 2019

2890 d10b 390
Reposted frompiehus piehus viaSkydelan Skydelan

October 26 2019

4974 3833 390
Reposted fromikhakima ikhakima viamefir mefir
2854 ca5f 390
Reposted frompesy pesy viamefir mefir

October 08 2019

9357 dd15 390
Reposted fromlucidumintervallum lucidumintervallum viamefir mefir
4186 8d9a 390

September 18 2019

May 31 2019

8677 7ba1 390
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamefir mefir
6990 2188 390
Reposted fromidiod idiod viamefir mefir

March 08 2019


Każdy może na ciebie spojrzeć, lecz spotkanie kogoś, kto widzi ten sam świat co ty, jest zjawiskiem dość rzadkim.
— John Green – Żółwie aż do końca
Reposted fromnyaako nyaako viaSkydelan Skydelan

February 06 2019

1426 8b50 390
<3
Reposted fromredhairwitch redhairwitch viaSkydelan Skydelan

September 28 2018

platoniczna miłość

September 27 2018

9834 4e96 390
Reposted fromgreenloud greenloud viaunmadebeds unmadebeds

August 17 2018

Oto jest miłość. Dwoje ludzi spotyka się przypadkiem, a okazuje się, że czekali na siebie całe życie.
— Lima Barreto.
Reposted fromnutt nutt viaSkydelan Skydelan
Obyś przestał mi się śnić.
— MMXV

July 04 2018

5656 6249 390
Reposted fromshakeme shakeme viaSkydelan Skydelan
Reposted frombluuu bluuu viawolalabym wolalabym
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl